Obchodní podmínky pro zákazníka

OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro zprostředkování prodeje služeb pomocí mobilní aplikace a webové stránky

společnosti
Službař s.r.o.
se sídlem Francouzská třída 1913/41, 326 00 Plzeň – Východní Předměstí, Česká republika,
zapsaná v obchodním rejstříku – Krajský soud v Plzni, spisová značka C 36225, IČ: 07071205
(dále také jen „zprostředkovatel“)

I.
Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále také jen „obchodní podmínky“) vydané zprostředkovatelem upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavření zprostředkovatelské smlouvy (dále také jen „zprostředkovatelská smlouva“) uzavírané mezi zprostředkovatelem, poskytovatelem služby (dále také jen „poskytovatel“) a fyzickou nebo právnickou osobou objednávající službu (dále také jen „zájemce“) prostřednictvím mobilní aplikace a na webové stránce zprostředkovatele (dále také jen „aplikace“).
 2. Aplikace je zprostředkovatelem provozována na webové stránce umístněné na internetové adrese www.sluzbar.cz a v zařízeních iOS a Android s názvem Službař.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí zprostředkovatelské smlouvy, která bude uzavřena v každém konkrétním případě mezi zprostředkovatelem, poskytovatelem a zájemcem.
 4. Znění obchodních podmínek může zprostředkovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II.
Uživatelský účet a nákup bez registrace

 1. Na základě registrace zájemce provedené v aplikaci může zájemce přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zájemce provádět objednávání služeb nabízených a zajišťovaných ze strany poskytovatelů (dále také jen „uživatelský účet“). V případě, že to aplikace umožňuje, může zájemce provádět objednávání služeb též bez registrace přímo z aplikace (dále jen „objednání služeb bez registrace“).
 2. Při registraci v aplikaci a při objednávání služeb bez registrace je zájemce povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zájemce při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat a sdělit zprostředkovateli. Údaje uvedené zájemcem v uživatelském účtu a při objednávání služby jsou zprostředkovatelem považovány za správné.
 3. Zájemce je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Zájemce není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Zprostředkovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zájemce svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy zájemce poruší své povinnosti ze zprostředkovatelské smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Zájemce bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení zprostředkovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III.
Podmínky spolupráce s poskytovatelem

 1. Poskytovatel se zavazuje předat zprostředkovateli aktuální přehled nabízeních služeb, včetně podmínek poskytnutí služeb, uvedení ceny apod. Zprostředkovatel se zavazuje nabízet služby poskytovatele pouze za podmínek, které poskytovatel uvedl, případně za jiných předem dohodnutých podmínek.
 2. Poskytovatel souhlasí s tím, že platba za službu bude provedena zájemcem na účet zprostředkovatele a zprostředkovatel vystaví daňový doklad zájemci jménem poskytovatele. Poté, co bude ze strany poskytovatele řádně poskytnuta služba zákazníkovi a toto bude prokázáno potvrzením, zavazuje se zprostředkovatel uhradit cenu služby poskytovateli poníženou o provizi zprostředkovatele, která bude stanovena samostatnou dohodou. Zprostředkovatel vystaví poskytovateli daňový doklad na provizi. Za potvrzení o provedení služby bude považováno sdělení zákazníka, že došlo k provedení služby, případně uplynutím 7 dnů od poskytnutí služby či 14 dnů od zakoupení služby, není-li uveden termín realizace, pokud zákazník neposkytne žádnou zpětnou vazbu; služba se v takovém případě považuje za bezvadně provedenou.
 3. V případě, že ze strany zákazníka budou uplatněny nároky z vad či jiné oprávněné nároky ve vztahu k poskytnuté službě, je zprostředkovatel oprávněn zadržet část platby poskytovateli do doby, než dojde k vyřešení vady. V případě, že vada bude uplatněna oprávněně, je zprostředkovatel oprávněn uvolnit část ceny za služby jako slevu za vadně provedenou službu zájemci.

IV.
Podmínky spolupráce se zákazníkem

 1. Zájemce bere na vědomí, že na základě objednávky bude uzavřena trojstranná zprostředkovatelská smlouva za účelem poskytnutí služby poskytovatelem zájemci.
 2. Zájemce je povinen vady v provedení služby uplatnit bez zbytečného odkladu vůči poskytovateli či zprostředkovateli, nejpozději do 7 dnů od poskytnutí služby. Pokud nebudou vady uplatněny v uvedené lhůtě, považuje se služba za bezvadně poskytnutou ze strany poskytovatele.
 3. Za vady a škody vzniklé v důsledku služby odpovídá výhradně poskytovatel. Veškeré nároky z titulu odpovědnosti za vady či škody je zájemce oprávněn uplatňovat výhradně vůči poskytovateli  konkrétní  služby.  Zprostředkovatel  nepřebírá  odpovědnost  za  služby a poskytovatele služby. Pokud by byl zprostředkovatel z tohoto titulu zavázán k náhradě škody, odpovědnosti za vady či jiných nákladů, vzniká na straně poskytovatele povinnost k úhradě těchto vzniklých škod zprostředkovateli.
 4. V případě, že vznikne mezi stranami pochybnost o tom, zda došlo k řádnému poskytnutí služby, je zprostředkovatel oprávněn určit, zda došlo k řádnému poskytnutí služby či nikoliv.

V.
Uzavření zprostředkovatelské smlouvy

 1. Veškerá prezentace služeb umístěná v aplikaci je informativního charakteru a zprostředkovatel ani poskytovatel nejsou povinni uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Aplikace obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb získává zprostředkovatel od poskytovatele, tyto zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v aplikaci. Tímto ustanovením není omezena možnost zprostředkovatele a poskytovatele uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Aplikace obsahuje také informace o nákladech souvisejících s poskytnutím služby.
 4. Pro objednání služby vyplní zájemce objednávkový formulář v aplikaci. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávané službě,
  • způsobu úhrady ceny za službu,
  • informace o poskytovateli služby (dále společně jen jako „objednávka“).
 5. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon zájemce, který nepochybným způsobem identifikuje objednávanou službu, cenu služby, osobu zájemce, způsob úhrady ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem zprostředkovatelské smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami a potvrzení zájemce o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 6. Poskytovatel vyjadřuje svůj zájem uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu již samotným poskytnutím údajů o službě zprostředkovateli. Poskytovatel zmocňuje zprostředkovatele k tomu, aby uzavíral jednotlivé zprostředkovatelské smlouvy se zájemci za předem stanovených podmínek v těchto obchodních podmínkách a dle specifikace služeb, které poskytne zprostředkovateli. Zprostředkovatel po obdržení objednávky ze strany zájemce potvrdí přijetí objednávky zájemci a vyrozumí o tom poskytovatele.
 7. Smluvní vztah mezi zprostředkovatelem, poskytovatelem a zájemcem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež zprostředkovatel zašle zájemci elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zájemce.
 8. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže zprostředkovatel či poskytovatel splnit, zašle zájemci pozměněnou nabídku předem odsouhlasenou poskytovatelem s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko zájemce. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh zprostředkovatelské smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací zájemce. Zprostředkovatel je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat zájemce o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, emailem či telefonicky).
 9. Zájemce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání zprostředkovatelské smlouvy. Náklady vzniklé zájemci při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy si hradí zájemce sám.

VI.
Cena služby a platební podmínky

 1. Cenu služby může zájemce uhradit zprostředkovateli následujícími způsoby:
  • předem online platnou platební kartou;
  • předem bankovním převodem.
 2. Zprostředkovatel a poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že nebude uhrazena cena služby 5 dnů od uzavření smlouvy.
 3. Zájemce bere na vědomí, že zprostředkovatel není povinen zajistit poskytnutí služby v případě, že nebyla předem uhrazena cena služby.
 4. Zájemce bere na vědomí, že poskytovatel není povinen poskytnout službu v případě, že nebyla předem uhrazena cena služby.

VII.
Ostatní ujednání

 1. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje zprostředkovatel na emailové adrese info@sluzbar.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zájemce zašle zprostředkovatel na elektronickou adresu zájemce, ze které byla stížnost odeslána.

VIII.
Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů zájemce, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016.
 2. Zájemce souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, a to zejména jména a příjmení, adresy bydliště, identifikačního čísla, daňového identifikační čísla, adresy elektronické pošty, telefonního čísla k předpokládaným účelům souvisejícím se zajištěním služby a uzavřením zprostředkovatelské smlouvy (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Zájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů zprostředkovatelem a poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze zprostředkovatelské smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.
 4. Zájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat zprostředkovatele o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů zájemce může zprostředkovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou ke splnění účelu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Zájemce má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz či omezení zpracování, pokud není stanoveno jinak. Zájemce je oprávněn vznést námitku proti uchování zpracování osobních údajů správci na email info@sluzbar.cz.
 8. Domnívá-li se zájemce, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

IX.
Doručování písemností

 1. Oznámení týkající se vztahů vyplývajících ze zprostředkovatelské smlouvy, zejména týkající odstoupení od zprostředkovatelské smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty.
 2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
 3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

X.
Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený zprostředkovatelskou smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky zprostředkovatelské smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 1. 2021.
 4. Přílohu  obchodních  podmínek  tvoří  „Poučení  o  právu  na  odstoupení  od  smlouvy a Formulář pro odstoupení od smlouvy“.
 5. Kontaktní údaje na zprostředkovatele:
  adresa pro doručování: Francouzská třída 1913/41, 326 00 Plzeň
  adresa elektronické pošty: info@sluzbar.cz
  telefon: 00420 374 141 665

V Plzni dne 1.1.2021

Službař s.r.o.
jednatel Ing. Jan Bohatý

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a formulář pro odstoupení od smlouvy

vztahují se na zájemce, který je v pozici spotřebitele

a) Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

​1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této  smlouvy  informovat zprostředkovatele  formou jednostranného  právního  jednání. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Nemáte právo odstoupit od zprostředkovatelské smlouvy, jestliže byly služby splněny s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil jinak.

2.2 Pokud jste požádal, aby poskytování služeb bylo realizováno během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

b) Formulář  pro  odstoupení  od  smlouvy

vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy

Oznamuji, že tímto odstupuji od zprostředkovatelské smlouvy:

Jméno a příjmení:
Adresa:
Email:
Tel: 

Označení služby:
Datum objednání: 

V …………….. dne ………………….

podpis